Ambiguous words of the old Lithuanian bilingual dictionaries Cover Image

Daugiareikšmiai žodžiai senuosiuose dvikalbiuose lietuviu kalbos žodynuose
Ambiguous words of the old Lithuanian bilingual dictionaries

Author(s): Evalda Jakaitienë, Vilma Zubaitienë
Subject(s): Customs / Folklore, Theoretical Linguistics, Lexis, Baltic Languages
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Daugiareikšmiškumas yra labai aktuali problema visiems leksikografams. Taèiau ypaè svarbi ji darosi dvikalbiø (paraleliniu) žodynu rengëjams, nes kiekvien õs konkreèios kalbos þodis turi savità semantinæ struktûrà (paprastesnæ ar sudë-tingesnæ), toli graþu ne visada sutampanèià su to paties þodþio reikšmëmis kokioje nors kitoje kalboje. Pagrindinës (pirmõsios, kairiõsios) kalbos daugiareikðmio þodþio reikšmiu visuma kartais gali bûti perteikiama visai kitokiu antrõsios (dešini õsios) kalbos žodþiu kiekiu ir deriniu. Pavyzdþiui, lietuviø kalbos daiktavard þio uodegä, latviu aste, rusu õâîñò pirmoji ir pagrindinë reikðmë yra atsikišusi užpakalinë bet kokio gyvûno dalis.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 03
  • Page Range: 355-362
  • Page Count: 8
  • Language: Lithuanian