The Lit(h)uanian pronunciation Cover Image

Dël Lit(h)uania tarimo
The Lit(h)uanian pronunciation

Author(s): Jolanta Gelumbeckaitė
Subject(s): Theoretical Linguistics, Phonetics / Phonology, Baltic Languages
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas
Keywords: Lithuanian language; dialect; 16th-17th century;

Summary/Abstract: Antrajame Archivum Lithuanicum tome Eugenija Ulèinaitë nagrinëja Lietuvos vardo kilmës aiškinimà XVI-XVII amþiaus raðtuose ir akcentuoja lotyniškosios tradicijos átakà žodžio Litua resp. Lit(h)uania tarimui: "galime šá žodá skaityti Li-tu-a"

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 03
  • Page Range: 323-324
  • Page Count: 2
  • Language: Lithuanian