SOURCES AND HISTORIOGRAPHY ABOUT THE OTTOMAN EMPIRE ON THE REGION OF MONTENEGRO (MIDDLE AGES) Cover Image
  • Price 5.90 €

IZVORI I ISTORIOGRAFIJA O OSMANSKOJ VLADAVINI NA PROSTORU CRNE GORE (SREDNJOVJEKOVNI PERIOD)
SOURCES AND HISTORIOGRAPHY ABOUT THE OTTOMAN EMPIRE ON THE REGION OF MONTENEGRO (MIDDLE AGES)

Author(s): Vasilj Jovović
Subject(s): Middle Ages, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: source; Histography; The Ottomans; Montenegro; defters; Middle age;

Summary/Abstract: Pitanje prodiranja Turaka u Evropu i njihovi sukobi sa Balšićima i Crnojevićima, srednjovjekovnim crnogorskim dinastima, oduvjek su privlačili pažnju istraživača. Tema Izvori i istoriografija o turskoj vladavini na prostoru Crne Gore – Zete u srednjovjekovnom periodu, nije obrađivana kao posebna cjelina, već su se istraživači sa njome bavili u sklopu drugih tema. Do sada su objavljeni brojni radovi koji ovu problematiku sagledavaju u širem kontekstu, i u sklopu južnoslovenske, srpske, bosanske istoriografije, ali ne i crnogorske istoriografije o turskoj vladavini u Crnoj Gori tokom srednjeg vijeka. Za ovaj period postoji vrlo skromna izvorna građa, koja je u najvećoj mjeri objavljena, ali ne i obrađivana sa ovog aspekta istraživanja veza između Crne Gore i Turske. U našoj i stranoj istoriografiji dosada su izašle brojne rasprave i dijela u kojima se, direktno ili indirektno obrađuju događaji koji karakterišu odnose Balšića i Crnojevića sa Turskom. Najznačajniji izvori su svakako defteri, kanuni i kanun-name za hercegovački, skadarski i crnogorski sandžak, turske hronike, zbirke turskih spomenika, zatim monografije Istorija naroda Jugoslavije, Istorija Crne Gore, Bibliografija o izvorima za istoriju Crne Gore, Istorija Osmanskog carstva od Halila Inaldžika i dr.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 61-62
  • Page Range: 205-212
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian