The Faces of Alterity. Insanity and Psychopatology in Art Cover Image

Fețe ale alterității. Nebunie și psihopatologie în artă
The Faces of Alterity. Insanity and Psychopatology in Art

Author(s): Olimpia Bera
Subject(s): Visual Arts
Published by: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
Keywords: rt; insanity; psychopathology; reality; myth; symbol; psychological profile; psychoanalysis; culture; alterity

Summary/Abstract: Textul de față investighează fenomenul artistic din prisma abordărilor din domeniul medicinei, psihologiei și, implicit, cel al psihanalizei. Există numeroase studii ce abordează tema nebuniei și a patologiei prin utilizarea unor metode de recunoaștere ale însemnelor plastice făcute de bolnavi. Dincolo de scopul terapeutic pe care îl poate avea arta, procesul de identificare a „amprentei” artistice se regăsește dizolvat în profilul psihologic și în cel comportamental. Dar diagnoza plastică depășește sfera științelor medicale și se reconfigurează într-o abordare holistică, îmbinând organic arta, psihanaliza, filosofia, etc. Astfel, prezentul articol se referă la operarea cu elemente precum: realitate obiectivă / subiectivă, semne, mit și simbol. Acest tip de abordarea holistică asupra vieții, adoptată în practicile medicale de diagnosticare și terapie, precum și în psihanaliză și în gândirea de tip umanist, diferențiază tot mai clar sindromul nebuniei de cel al bolii mintale. Ambele cazuri însă pot constitui, prin recul, piste de cunoaștere a individualității creatoare, dar și repere de identificare a mentalităților și ideologiilor. Se pune accent pe detalierea procesului de relevare și feed-back între manifestările psihicului și substanța actului artistic. Articolul cuprinde referințe la elaborări medicale, psihologice și psihanalitice. Scopul este de a evidenția importanța fenomenului artistic ca parte a culturii în continuă evoluție istorică. Studiul propune o diagnoză a condiției umane - sumă a potențialului creator și substanța realităților subiective.This paper investigates the artistic phenomenon from the perspective of the fields of medicine psychology and, implicitly, psychoanalysis. There are several studies that tackle the subject of insanity and pathology by using certain methods of exploring the graphic signs created by patients. Beyond the therapeutic use that art may have, the process of identifying an artistic “trace” can also be dispersedly found in the psychological and behavioral profile. But the graphic diagnosis goes beyond the scientific field of medicine, and is reconfigured in a holistic approach, naturally combining art, psychoanalysis, philosophy, etc. Therefore, the present article refers to working with elements such as objective / subjective reality, signs, myth and symbol. The holistic approach on life, which is adopted in the medical, diagnostic and therapeutic practices, as well as in psychoanalysis and humanist thinking, differentiates ever more clearly between the syndrome of insanity and that of mental illness. However, both cases are able to provide insights on the creative individuality, and to help identifying mentalities and ideologies. The focus is on breaking down the feed-back and the revealing process of the manifestations of the psyche and the substance of the artistic act. Consequently, the article contains elaborations based on medical, psychological and psychoanalytical discoveries. The goal is to highlight the importance of the artistic phenomenon as part of culture in continuous historical evolution. The study proposes a diagnosis of the human condition seen as a result of creative potential and substance of subjective realities.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 71 - 90
  • Page Count: 20
  • Language: Romanian