Man and Society in Mulla Sadra Shirazi's Work Cover Image

Čovek i društvo kod Mula Sadre Širazija
Man and Society in Mulla Sadra Shirazi's Work

Author(s): Muamer Halilović
Subject(s): Social Philosophy, Middle-East Philosophy
Published by: Centar za religijske nauke "Kom"
Keywords: man;society;Mulla Sadra;Transcendental philosophy;substantial movement;the perfect man;bliss;

Summary/Abstract: Pitanje odnosa između čoveka i društva može se razmatrati iz različitih aspekata. Međutim, neosporivo je to da odgovor na ovo pitanje primarno spada u delokrug filozofije jer pojmovi koji se koriste da bi se kristalizovao taj odnos filozofske su prirode. Autor ovog rada nastoji da po tom pitanju predstavi stavove Mula Sadre Širazija, utemeljivača islamske transcendentne filozofije, koji smatra da čovek neće moći da aktualizuje sve svoje potencijale ukoliko bude živeo izvan okvira društva, kao što ni društvo ne postoji bez čoveka. U radu se takođe detaljno obrazlaže stanovište ovog slavnog filozofa s kraja XVI i početka XVII veka o istinskom blaženstvu svakog čoveka koje neće biti postignuto bez društvenog života. Autor, između ostalog, obuhvatno analizira i racionalne pozadine posebnog stava Mula Sadre Širazija u okviru njegove kosmološke doktrine o supstancijalnom kretanju i antropološke doktrine o egzistencijalnom položaju savršenog čoveka.

  • Issue Year: III/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 55-69
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian