Politics and public administration: Aspects of politicization of civil service in BiH Cover Image

Politika i javna uprava: aspekti politizacije državne službe u BiH
Politics and public administration: Aspects of politicization of civil service in BiH

Author(s): Sead Maslo
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Administration, Politics and law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Politicization; Civil service; Bosnia & Herzegovina;

Summary/Abstract: Nedopušteno preplitanje dva nivoa odlučivanja, političkog i upravnog, općenito uzev, jedan je od osnovnih problema aktuelnog odnosa na području javne uprave i procesa upravljanja u javnom sektoru. Uplitanje politike u sferu javne uprave definirano je pojmom politizacije javne uprave. Politizacija javne uprave u osnovi označava trendove nastojanja političkih struktura da ovladaju procesima zapošljavanja profesionalnog službeničkog kadra u organima javne uprave mimo zakonskih procedura ili izigravanjem sistema profesionalne zasluge, odnosno mjerila zasnovanih na kompetencijama kandidata. Drugi oblik politizacije javne uprave se ispoljava u vaninstitucionalnom djelovanju u radu javne uprave preko podobnih, politički indoktriniranih kadrova u državnoj službi.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 22
  • Page Range: 59-69
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian