Principles of good governance - Implementation in the administrative and procedural law of the Republic of Serbia Cover Image

Načela dobre uprave — primena u upravno-procesnom pravu Republike Srbije
Principles of good governance - Implementation in the administrative and procedural law of the Republic of Serbia

Author(s): Bojana Todorović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Governance
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law;Good governance;Serbia

Summary/Abstract: „Ako je opšta misija uprave služenje opštem dobru, da bi se ona postigla, i uprava mora biti dobra“ . Javna uprava, kao operativni deo izvršne vlasti, nosilac je značajnih javnih ovlašćenja kojima konstantno teži da uskladi dva naizgled protivrečna cilja – zaštitu javnih interesa sa zahtevima građana i njihovih organizacija da u pravnom poretku zaštite i ostvare svoja prava i pravne interese. Zbog toga je opasnost od zloupotrebe ovih ovlašćenja inherentna samoj ulozi javne uprave . U cilju prevencije takvih zloupotreba, javila se potreba za uspostavljanjem određenih poželjnih standarda, odnosno principa koji bi trebalo da obezbede da javna uprava svoju odgovornu ulogu obavlja ne samo zakonito, već i efikasno i kvalitetno. Ukupnost tih brojnih i raznolikih principa označava se genusnim pojmom „dobre“ uprave.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 23
  • Page Range: 50-65
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian