Evaluation of the Work of Judges in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Vrednovanje rada sudija u Bosni i Hercegovini
Evaluation of the Work of Judges in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Božidarka Dodik
Subject(s): Constitutional Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Work of Judges; Evaluation; Bosnia and Herzegovina;

Summary/Abstract: Princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku je bez dvojbe ključni mehanizam funkcioniranja demokratske države, a neovisnost pravosuđa je conditio sine qua non uspostavljanju vladavine prava. Pri tome, princip vladavine prava podrazumijeva i da je pravosudni sistem djelotvoran i ujedno, da sudske odluke budu najviše moguće kvalitete. Stoga, sistem vrednovanja rada sudija treba da bude osmišljen tako da postigne dvostruki cilj: da omogući pravilnu i sveobuhvatnu procjenu efikasnosti rada i sposobnosti sudija (a da se pri tome ne naruši princip neovisnosti), kao i da bude mehanizam koji će doprinijeti poboljšanju kvaliteta sudskih odluka.

  • Issue Year: 7/2016
  • Issue No: 26
  • Page Range: 8-14
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian