Alternative Criminal Sanctions System in the Republic of Serbia Legal System Cover Image

Sistem alternativnih krivičnih sankcija u pravnom sistemu Republike Srbije
Alternative Criminal Sanctions System in the Republic of Serbia Legal System

Author(s): Nikola Pantelić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Criminology
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Criminal Law; Serbia;

Summary/Abstract: Sociološki posmatrano, izricanje kazne zatvora (i to pre svega kazne zatvora koja je kraćeg trajanja) od strane suda, kao klasične krivične sankcije u savremenom pravnom sistemu, može proizvesti niz loših efekata. Negativne pojave mogu nastati kako u odnosu na oštećenog, izvršioca krivičnog dela i njegovu porodicu, ali i društvo uopšte. Izricanje kazne u krivičnom postupku prati depersonalizovanje kako učinioca, tako i žrtve. Kažnjavanje se preduzima zbog izvršenog krivičnog dela, ali u ime društva (presuda se zbog toga i izriče “u ime naroda”). Dakle, iako je posledicom krivičnog dela u prvom redu pogođena neposredno žrtva, za proces kažnjavanja ta činjenica nije od presudnog značaja.

  • Issue Year: 8/2017
  • Issue No: 27
  • Page Range: 73-87
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian