Normative framework of labor relations of employees in institutions of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Normativni okvir radnih odnosa zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine
Normative framework of labor relations of employees in institutions of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Jasminka Gradaščević-Sijerčić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Labor relations
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Law; Labour code; Institutions; Institutions and regulations;

Summary/Abstract: Radno zakonodavstvo u okviru pravnog poretka Bosne i Hercegovine (BiH) i njenih sastavnih dijelova je suma heteronomnih i autonomnih pravnih normi te radnopravnih načela kojima se uređuju individualni i kolektivni radni odnosi, kao i pitanja od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava na radu i u vezi s radom. Drugačije rečeno, radno pravo je skup normi i pravnih pravila kojima se uređuje dobrovoljni, subordinirani (zavisni/nesamostalni ) rad u radnom odnosu za plaću. Radno zakonodavstvo kao samostalna grana pravnog sistema u sebi nosi bitna obilježja državnopravnog poretka u kome nastaje.

  • Issue Year: 8/2017
  • Issue No: 27
  • Page Range: 3-14
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian