Social pathologies in the context of crisis of the modern family Cover Image

Patologie społeczne w kontekście kryzysu współczesnej rodziny
Social pathologies in the context of crisis of the modern family

Author(s): Małgorzata Izabela Słomczyńska
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Family and social welfare
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: rodzina; kryzys; patologia; wsparcie społeczne; środowisko wychowawcze; dysfunkcyjność; grupa społeczna

Summary/Abstract: Problemy współczesnej rodziny zagrażają jej stabilności, sprzyjając występowaniu kryzysu. Środowisko wychowawcze jakim jest rodzina w kontekście kryzysu i towarzyszącej mu patologii społecznej przestaje być dla dziecka źródłem bezpieczeństwa i wzorcem norm. Dysfunkcyjna rodzina nie jest w stanie spełniać swoich podstawowych funkcji, dlatego wymaga identyfikacji problemu i odpowiedniego, dostosowanego do jej potrzeb wsparcia. W artykule podjęto próbę zdefiniowania funkcji współczesnej rodziny polskiej jako podstawowego środowiska wychowawczego wskazując, że jest ona źródłem doświadczeń, wzorców kulturowych, norm i zasad społecznych. Omówiono czynniki dezorganizujące i osłabiające jej funkcje, destabilizujące więzi. Kryzys rodziny wskazano jako następstwo występowania determinantów patologizujących. Zwrócono uwagę, że rodzina, w której występuje patologia doświadcza kryzysu tradycyjnych wartości. Skutkiem tego jest między innymi brak sprzyjających warunków do optymalnego rozwoju dzieci. Powielanie przez dzieci dewiacyjnych zachowań występujących w środowisku rodzinnym stwarza nie tylko zagrożenie niedostosowaniem społecznym, może też w drodze inprintingu determinować dysfunkcyjność pokoleniową, jako efekt przekazywanych norm i systemu wartości. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na patologie społeczne towarzyszące kryzysowi współczesnej rodziny polskiej, identyfikacja szeroko pojmowanej przemocy i alkoholizmu jako czynników zagrażających jej stabilności, określenie skali problemu poprzez analizę wybranych badań z zakresu patologii rodziny, prezentacja systemu oddziaływań profilaktycznych, form pomocy, modeli naprawczych i wsparcia społecznego, których celem jest przeciwdziałanie ekskluzji społecznej rodzin będących w kryzysie.

  • Issue Year: 8/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 67-80
  • Page Count: 14
  • Language: Polish