“Quantifying the Cult”. A GIS Approach Towards the Cult Places of the Thracians from the Iron Age Cover Image
  • Price 2.00 €

“Quantifying the Cult”. A GIS Approach Towards the Cult Places of the Thracians from the Iron Age
“Quantifying the Cult”. A GIS Approach Towards the Cult Places of the Thracians from the Iron Age

Author(s): Julia Tzvetkova
Subject(s): History, Archaeology, Cultural history, Local History / Microhistory, Ancient World
Published by: Институт за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките

Summary/Abstract: Тракийските култови места са обособени отдавна като самостоятелен изследователски обект в съвременната българска тракология. Многобройни изследвания разглеждат различни аспекти на тази проблематика. Често обаче интересът към тях е тясно, а понякога и емоционално, свързан с изследванията върху тракийската религия. Това води до формулирането на предположения, базирани на погрешна интерпретация или даже несъобразени с археологическите факти. Въпреки че съществуват някои опити за систематизация и типология на култовите места в Тракия, все още липсват обобщаващи изследвания в тази насока. В последните години броят на археологически проучваните култови места се увеличи значително в рамките на двата основни типа обекти – светилища на връх и ямни светилища. Това поставя отново въпросът за обективната интерпретация на новата информация и преосмислянето на някои вече добили популярност хипотези. Настоящият текст не претендира да обобщи новите археологически изследвания. Тук е представен един иновативен подход спрямо тракийските култови места чрез приложението на съвременните ГИС технологии за организиране на данните и пространствени анализи. Този подход цели създаването на солидна и систематизирана база, която фактологично да подплъти научните дирения относно интерпретацията и характеристиките на обектите, сакралната топография, както и детайлното очертаване на ролята на култовите места в селищната система и значението им в интегриращите процеси на тракийското общество.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 20
  • Page Range: 317-326
  • Page Count: 10
  • Language: English, Bulgarian