THE CONCEPT OF THE PROJECT  OF HIGHLY SPECIALIZED PLATFORM  OF CIVIL PLANNING AND RESCUE Cover Image

Koncepcja realizacji projektu wysokospecjalistycznej platformy planowania cywilnego i ratownictwa
THE CONCEPT OF THE PROJECT OF HIGHLY SPECIALIZED PLATFORM OF CIVIL PLANNING AND RESCUE

Author(s): Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Marek Kisilowski
Subject(s): Security and defense
Published by: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie
Keywords: PUBLIC CRISIS MANAGEMENT;CIVIL EMERGENCY PLANNING;RESCUE;SERVICES APPOINTED TO RESCUE

Summary/Abstract: Zgodnie z przedstawionymi w Konkursie NCBiR 7/2015 założeniami, celem projektu jest „Opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych KSRG wysoko zaawansowanego narzędzia informatycznego wspomagającego planowanie cywilne i ratownictwo”. W trakcie realizacji szczególna uwaga jest skierowana na dwie grupy beneficjentów projektu, tj. na administrację publiczną i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) oraz na planowanie cywilne i ratownictwo. Zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym planowanie cywilne ma zapewniać gotowość podjęcia w określonym czasie, miejscu i zakresie zorganizowanego, adekwatnego do sytuacji i efektywnego działania zgodnie z przygotowanymi planami lub improwizacji stosownie do zadań wynikających z rzeczywistego zagrożenia. Ma to na celu zapewnienie akceptowanego poziomu bezpieczeństwa przez przygotowanie i utrzymanie wiarygodnych i adekwatnych do zagrożeń zdolności reagowania. Działania składające się na wspomniane reagowanie, powinny mieć charakter zorganizowany na wszystkich szczeblach administracji odpowiednio do zaistniałej sytuacji oraz powinny zapewniać: skuteczne administrowanie w takiej sytuacji, wdrażanie i utrzymywanie zdolności reagowania, gwarantowanie realizacji najważniejszych procesów społecznych i gospodarczych, zabezpieczenie racjonalnej i terminowej pomocy ofiarom klęsk i katastrof, racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych. Takie działania powinny zapewniać gotowość sprostania każdemu zagrożeniu i w każdych warunkach oraz wykorzystanie zasobów w dowolnej sytuacji na odcinku tak cywilnym, jak i militarnym. Wymaga to ciągłego uaktualniania dokumentacji i doskonalenia procesu zarządzania kryzysowego, co pozwala również na prowadzenie racjonalnych działań na poziomie minimalnych kosztów ludzkich i finansowo-materiałowych. Jednym z najistotniejszych warunków planowania cywilnego jest również przestrzeganie wymogu angażowania stosownych zasobów i kompetencji do określonej sytuacji. Gwarantuje to reagowanie na najniższym koniecznym poziomie administracji publicznej oraz gwarantuje włączenie do systemu wszystkich poziomów władzy, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych oraz wszystkich mieszkańców. Ratownictwo, czyli drugi obszar celów projektu, jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy osobom w warunkach zagrożenia, a także służących ratowaniu lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń i innych dóbr. Prace projektowe są realizowane na potrzeby administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych KSRG, którego zadaniem jest integracja działań ratowniczych, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, przez służby powołane do niesienia pomocy oraz organizacje społeczne o takim profilu.

  • Issue Year: 2/2016
  • Issue No: XI
  • Page Range: 74-83
  • Page Count: 10
  • Language: Polish