The role of the Military Information Services in the security system of the Republic of Poland Cover Image

Rola Wojskowych Służb Informacyjnych w systemie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej
The role of the Military Information Services in the security system of the Republic of Poland

Author(s): Marek Dukaczewski
Subject(s): Security and defense
Published by: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Keywords: information;secret services;security;Military Information Services;liquidation;

Summary/Abstract: Potrzeba posiadania informacji o potencjalnym przeciwniku towarzyszyła ludziom od zawsze. Wiedza ta, zdobywana w sposób tajny, stanowiła ważne narzędzie wsparcia polityki bezpieczeństwa każdego państwa. Pozyskiwaniem tych informacji zajmowały się i nadal zajmują specjalnie powołane do tego służby specjalne. Działania tych służb, bez względu na system polityczny w państwie, mają za zadanie pozyskiwanie i dostarczanie informacji, które pozwolą na realizację procesu decyzyjnego w państwie, przede wszystkim w dziedzinie jego bezpieczeństwa i obronności.The need of possessing information about a potential opponent has accompanied people for ages. This knowledge, obtained in a secret fashion, has constituted an important tool supporting the security policy of every state. The task of acquiring this information has been entrusted to the specially qualified services. Their activity, irrespective of the political system of a state, aims at obtaining and providing information which enables the decision-making process of a given state to take place, especially with respect to its security and defence.

  • Issue Year: 1/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-22
  • Page Count: 14
  • Language: English