Styles of Humor of Wards and Educators and Social Climate of Juvenile Correctional Institutions Cover Image

Style humoru wychowanków i wychowawców a klimat społeczny placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich
Styles of Humor of Wards and Educators and Social Climate of Juvenile Correctional Institutions

Author(s): Anna Karłyk-Ćwik
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Applied Sociology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: humor; style humoru; klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich

Summary/Abstract: Autorka prezentuje wyniki badań empirycznych, których celem było zdiagnozowanie klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz opisanie stylów humoru prezentowanych przez wychowawców i wychowanków tych placówek, a także ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi zmiennymi. Badaniami kwestionariuszowymi (z wykorzystaniem Skali Klimatu Społecznego i Kwestionariusza Stylów Humoru) objęto grupę 162 wychowanków oraz 52 wychowawców z czterech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Przeprowadzone badania ujawniły, że klimat społeczny tych placówek jest najbardziej zbliżony do typu „opiekuńczo-wychowawczego”, a w funkcjonowaniu intrapsychicznym i interpersonalnym, zarówno wychowawców, jak i wychowanków, adaptacyjne style humoru przeważają nad stylami nieprzystosowawczymi. Ponadto ustalono, że to wychowankowie, za sprawą prezentowanych stylów humoru, wydają się mieć większy wpływ na kreowanie klimatu społecznego placówek, w których przebywają, niż personel resocjalizacyjny. Analiza uzyskanych wyników w kontekście koncepcji resilience zachęca do traktowania humoru w kategoriach „płaszczyzny oporu” umożliwiającej młodzieży niedostosowanej społecznie „odbicie się od dna”.

  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 173-194
  • Page Count: 22
  • Language: Polish