Theory of cultural levels Cover Image

Teória kultúrnych úrovní
Theory of cultural levels

Author(s): Alexander Plencner
Subject(s): Media studies, Aesthetics, Communication studies, Theory of Communication, Sociology of Art
Published by: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Keywords: vysoká kultúra; stredná kultúra; nízka kultúra; masová kultúra; populárna kultúra; gýč; intelektuáli; elitárstvo; konzervativizmus; populizmus; vkus; estetika; estetická hodnota;

Summary/Abstract: Autor sa v tomto článku zaoberá teóriu kultúrnych úrovní – predstavou, že kultúru možno z hľadiska kvality rozdeliť na rôzne úrovne. V koncepci- ách kultúrnych úrovní sa najčastejšie uvažuje o dichotomickom členení (vysoká kultúra a masová kultúra), alebo o trichotomickom (vysoká kultúra, stredná kultúra a nízka kultúra). Text dokumentuje ako tieto predstavy historicky vznikali, a v ktorých prame- ňoch sa objavili. Od estetickej a esencialistickej predstavy o kultúrnych rovinách článok postupne prechádza k sociologickému vymedzovaniu kultúry. Autor sa snaží ukázať, že uvažovanie o rôznych úrovniach nehovorí iba o kultúre samotnej, ale je aj určitým svedectvom o atmosfére danej doby, o intelektuáloch, ich hodnotách a zámeroch. Článok komentuje rôzne prí- stupy, ktoré ku kultúre zaujímali kritici: elitársky (typický pre konzervatívcov rovnako ako radikálov), populistický (typický pre liberálov) a sociologický. V závere autor dochádza k presvedčeniu, že členenie kultúry na vysokú, strednú a nízku je výsledkom sociálnej konštrukcie a na jednotlivé roviny kultúry by sme sa mali dívať ako na historicky podmienené sféry spotreby, ktoré si pre seba vyčlenili jednotlivé sociálne vrstvy. Argument kvality z dnešného pohľadu neobstojí. Vkus môžeme chápať ako dispozíciu, ktorá závisí od pozície jednotlivca v sociálnom systéme. Často slúži sa odlíšenie sa od iných sociálnych vrstiev. Ukazuje sa tiež, že dominantné vrstvy v spoločnosti spotrebúvajú produkty zo všetkých rovín kultúry, nielen z vysokej. Nízka kultúra alebo masová kultúra oslovuje všetky spoločenské vrstvy.

  • Issue Year: 1/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 76-91
  • Page Count: 16
  • Language: Slovak