Impact of immigration on the demographic trends of the European Union, with special reference to Austria Cover Image

Utjecaj imigracija na demografske trendove zemalja Evropske unije, s posebnim osvrtom na Austriju
Impact of immigration on the demographic trends of the European Union, with special reference to Austria

Author(s): Mirza Emirhafizović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: migracija; stanovništvo; demografski trendovi; fertilitet

Summary/Abstract: Kao glavne karakteristike demografskog razvoja većine zemalja Evropske unije (EU) izdvajaju se prirodna depopulacija (nulta ili negativna prirodna promjena kao rezultat niske stope nataliteta) i pozitivan migracijski saldo (veći broj useljenih od broja iseljenih osoba). U takvom međuodnosu komponenti prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva evidentno je da imigracija predstavlja vrlo važan element demografskog razvoja zemalja EU. U tom kontekstu, glavna hipoteza od koje se polazi u radu glasi: Imigranti uslijed njihove relativne brojnosti i bioloških obilježja doprinose ublažavanju negativnih posljedica demografskih trendova svojstvenih zemljama EU, kao što su negativna ili nulta prirodna promjena domicilnog stanovništva, višedecenijski nizak fertilitet i intenzivan proces starenja stanovništva. U tekstu se na primjeru Austrije, kao reprezentativne useljeničke zemlje članice EU, analiziraju demografski impakti imigracija, sa fokusom na nivo fertiliteta strankinja. There are two main characteristics of demographic development of EU countries: natural population decline (zero or negative natural change as a result of law birth rates) and positive net migration (more immigrants than emigrants). In such an interrelationship between the components of population change, it is evident that immigration is a very important element of demographic development of the EU countries. In this context, the main hypothesis of which is proceeded in the paper is as follows: Immigrants because of their relative massivity and biological remarks contribute to alleviation of negative consequences of demographic trends inherent to the EU countries, such as a negative or zero natural change of indigent population, a persistent law fertility and intensive process of ageing population. In the paper, Austria is taken as representative example among of receptive EU countries through which demographic impacts of immigration are analyzed, focusing on fertility levels of foreign women.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5-6
  • Page Range: 193-207
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian