Human resources - "collateral damage" of ravages of war (and post-war development) Cover Image

Ljudski resursi – “kolateralna šteta” ratnih razaranja (ali i poslijeratnog razvoja)
Human resources - "collateral damage" of ravages of war (and post-war development)

Author(s): Dželal Ibraković
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: demografija; ljudski kapital; ljudski resursi; tranzicija; nauka

Summary/Abstract: Koncept nekadašnjeg socijalističkog vođenja kadrovske politike, što je bio zvaničan naziv planiranja potreba, razvijanja, obučavanja, zapošljavanja i usavršavanja te permanentnog stručnog praćenja, razvijanja stimulativnih i disciplinskih mjera, razvoj zakonodavstva u ovoj oblasti, zaštita interesa radnika i njihova participacija u odlučivanju nije zamijenjen novim konceptom. Ratna dešavanja samo su pojačala tranzicijske probleme i učinila da ljudi budu najjeftinija “roba”. Iz jednog ideološkog stanja (predratnog) ušlo se direktno u rat i novi koncept, koji bio u skladu s proklamiranim ciljem uvođenja višestranačke demokratije i tekovina liberalnog kapitalizma sa svime što to nosi. Takav željeni koncept kapitalizma jednostavno – nije uspostavljen. Stanje u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju upravljanje ljudskim resursima, karakteriziraju nepoznavanje, brojne improvizacije, zadržavanje starog stanja, ideologiziranje, partijska protežiranja kroz podobnost spram vođe, partijskog lidera “nacionalnog interesa” itd. Tome se pridodaje i nepotizam, protežiranje prilikom prijema kroz sistem korupcije i negativne selekcije. Slična je situacija i sa školskim sistemom, gdje vlada neusaglašenost nastavnih planova i programa, primjena bolonjizacije na (uvijek) bosanskohercegovački, “specifičan” način, etnocentrizam i njegove reperkusije i u zapošljavanju, šarolikost, posebno u akademskoj zajednici, brojnost fakulteta, neizgrađenost sistema koji bi osiguravao dostupnost najnovijih znanja, prohodnost studiranja, loši organizacioni uvjeti, zaostalost u edukaciji nastavničkog kadra, nedostupnost najnovije literature itd. itd. Studiranje na fakultetima i visokim školama, umjesto elementa razvoja, predstavlja, najčešće, za sve učesnike odgađanje socijalnog problema zapošljavanja mladih. The concept of Human Resource Policy during the socialist system, which was the official name for the planning of needs, developing, training, employment, continuous professional monitoring, development of stimulative and disciplinary measures, development of legislation, protecting the interests of workers and their participation in decision-making , has not been replaced with a new concept. War events only intensified the problems of transition and caused the people to become a low cost “commodity”. The country entered into the war out of an ideological state and was faced with a completely new concept that was in line with the proclaimed goal to introduce a multiparty democracy and the achievement of liberal capitalism. Such desired concept of capitalism though, has never been established. The situation in Bosnia, when it comes to human resource management, is characterized by lack of knowledge about number improvisation, retaining of the old attitudes, party prosthesis through fitness towards the leaders, party leaders’ “national interest”, etc. Additionally, nepotism, favoring the admission through the system corruption as well as a system of adverse selection play ...

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5-6
  • Page Range: 129-149
  • Page Count: 21
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode