The role and importance of marketing in tourism Cover Image

Uloga i značaj marketinga u turizmu
The role and importance of marketing in tourism

Author(s): Belma Buljubašić
Subject(s): Social Sciences
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: turizam; marketinški koncept; marketinške strategije; dugoročni ciljevi; marketinške aktivnosti; ekonomska dobit; pozitivan imidž države

Summary/Abstract: Turizam se smatra jednom od najprofitabilnijih djelatnosti u svijetu i ima veliki ekonomski značaj za svaku državu. Marketinške aktivnosti su neophodne u kreaciji atraktivnih turističkih ponuda. Na taj način se država predstavlja kao poželjna svjetska destinacija. Marketinški koncept turističke destinacije je veoma važan i trebao bi se sastojati od sljedećih elemenata: analiza trenutne situacije (eksterna i interna analiza), određenja ciljeva, odabira marketinških strategija, kao i organizacije i kontrole marketinških aktivnosti. Dobar izbor marketinških strategija bitan je za ostvarenje dugoročnih ciljeva, kojima teži svaka država. Osim ekonomskog značaja, turizam pomaže i gradnji pozitivnog imidža države u svijetu. Tourism is considered to be one of the most profitable activities in the world and it has huge economic importance for each country. Marketing activities are essential for creation of attractive tourist offers, through which a country is presented as a desirable world’s destination. Marketing’s concept of tourist destination is very important, and it should contain following elements: analysis of current situation (external and internal analysis), determination of aims, selection of marketing strategies, and organization and control marketing activities. Adequate choice of marketing strategies is necessary for realization of longterm aims strived by each individual country. Besides its economic importance, the tourism also helps creation of the country’s positive image worldwide.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5-6
  • Page Range: 285-291
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian