Ethnolinguistic Mapping of the Fragments of the South Slavs' Carnival Ceremonies Cover Image

Этнолингвистическое картографирование фрагментов масленичной обрядности южных славян
Ethnolinguistic Mapping of the Fragments of the South Slavs' Carnival Ceremonies

Author(s): Anna A. Plotnikova
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Balkanološki institut - Srpska akademija nauka i umetnosti
Keywords: carnival ceremonies; South Slavs;

Summary/Abstract: Овај рад представља оглед ареалног етнолингвистичког истраживања фрагмената покладних обреда јужних Словена и заснива се на прилазу изучавања тесне везе и условљености језика и народне културе. Картографирани су називи за последњи дан поклада и обичај међусобног праштања; обичај паљења покладних ватри (ватре, бакље, стреле) и њихова одговарајућа лексика; а такође ритуали везани за летњу (ивањску, петровску) ватру (ватре, бакље, стреле) и одговарајућа лексика. Циљ истраживања је да се покажу могућности издвајања и омеђивања ареала културних дијалеката Јужних Словена на основу етнолингвистичког прилаза картографирању појава. Спроведено истраживање даје могућност прелиминарног издвајања таквих ареала као што су: источно-јужнословенски (распрострањење термина с лексемом *sir- у одређивању или у корену именовања последњег дана поклада, обичаја паљења покладних ватри и бакљи); јужни, „централ- но-балкански“ (географија назива Прочка за последњи дан поклада); цен- трални-јужнословенски (постојање термина с кореном *běl- у одређењу сложеног назива за покладе, називи лила/машала као ознака за бакље које су пале у летњем периоду народног календара); западни-јужнословенски (распрострањење лексема fašnik и pust за означавање хрононима поклада, присуство обичаја паљења ватри и бакљи, а такође летње ватре које се називају kres).

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: XXXII-XXXI
  • Page Range: 95-123
  • Page Count: 28
  • Language: Russian