COLLABORATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES WITH THEIR MAIN DIRECTIONS OF FORMATION Cover Image

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT VƏ YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ ORQANLARININ QARŞILIQLI FƏALİYYƏTİ SİSTEMİNİN FORMALAŞDIRILMASININ BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ
COLLABORATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN STATE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES WITH THEIR MAIN DIRECTIONS OF FORMATION

Author(s): Elmira Şahmar ZEYNALOVA
Subject(s): Cultural history, Public Administration, Political history, Government/Political systems, Developing nations, Political behavior, Politics and law, Culture and social structure , Sociology of Culture, Political Essay, Sociology of Politics
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Son illərdə Azərbaycan Respublіkasının dövlət quruculuğu sahəsində yeni ictimai münasibətlərə, yeni dövlət idarəçiliyi sisteminə keçid prosesi baş verir ki, bu da özünü bilavasitə əsas idarəetmə subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin yeni tipinin formalaşması, idarəetmə sisteminin qeyri-mərkəzləşdirilməsi, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyət hədlərinin dəqiqləşdirilməsi kimi problemlərin həllində büruzə verir. Bu isə hər şeydən əvvəl, dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsini, dövlət-idarəetmə münasibətlərinin iştirakçılarının statusunun onların vəzifələrinə uyğunlaşdırılması məsələlərinin həll olunmasını nəzərdə tutur.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 6
  • Page Range: 123-128
  • Page Count: 6
  • Language: Azerbaijani