OPERATIONAL PLAN FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE OF THE HEALTH SYSTEM DURING RISKS, DANGERS, DISASTERS, STATES OF CRISIS AND/OR OF EMERGENCY IN MACEDONIA Cover Image

ПЛАН ЗА ОДГОВОР НА ЗДРАВСТВОТО ПРИ РИЗИЦИ, ОПАСНОСТИ, КАТАСТРОФИ, ВОНРЕДНИ И/ИЛИ КРИЗНИ СОСТОЈБИ ВО РМ
OPERATIONAL PLAN FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE OF THE HEALTH SYSTEM DURING RISKS, DANGERS, DISASTERS, STATES OF CRISIS AND/OR OF EMERGENCY IN MACEDONIA

Author(s): Mihail Kochubovski, Margarita Spasenovska
Subject(s): Governance, Welfare systems, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум

Summary/Abstract: Во 2015 година, Министерството за здравство, во соработка соклучните владини институции, и со поддршка на Светската здрав­ствена организација, иницираше активност за ажурирање на Опе­ративниот план за одговор на здравствениот систем при ризици,опасности, вонредни состојби, катастрофи и/иликризни состојби,донесен во 2009 година, со цел обезбедување меѓуресорска соработкаи учество на сите надлежни институции поврзани со надлежноститена здравствениот систем во:• навремено планирање и преземање оперативни мерки за одговорнавонредни / кризни состојби;• брзо навремено известување;• постојана комуникација и соработка;• подигање на системот за здравствена заштита;• поврзување со системот за заштита и спасување и со системот зауправување со кризи.Планот за одговор на здравството при кризни состојби се изготвуваво рамките на Националната стратегија за здравје до 2020 година

  • Issue Year: 2/2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 205-215
  • Page Count: 11
  • Language: Macedonian