AZERBAIJAN ARCHITECTURE THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UNIVERSITY HOUSING CONSTRUCTIONS Cover Image

AZЯРБАЙЪАН MЕМАРЛЫГ ВЯ İNŞААТ UНИВЕРСИТЕSИ MƏNZİL TİKİNTİSİNDƏ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ
AZERBAIJAN ARCHITECTURE THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN UNIVERSITY HOUSING CONSTRUCTIONS

Author(s): Rяфaил İsа MEHRƏLİYEV
Subject(s): Architecture, National Economy, Business Economy / Management, Economic policy, Political behavior, Political economy, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Sociology of Politics, Socio-Economic Research
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Tkinti şirkətlərinin fəaliyyəti müstəqildir və onların funksional və iqtisadi davranışına dövlətin təsiri ancaq məcburi qanunvericilik təminatı vasitəsilə həyata keçirilir. Tikintidə sahibkarlığın inkişafı məntiqi nöqteyi-nəzərdən, yəni son tikinti məhsulunun yaradılması, onun satışı və serviz xidmətinə görə (son nəticə tikinti məhsulunun alınması və bələdiyyə özünüidarə ərazisində yaradılması və istismarıdır), təsdiq etmək olar ki, bu sahədə hər bir tədqiqat dəqiq ərazi aspekti ilə ifadə olunur.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 4
  • Page Range: 57-62
  • Page Count: 6
  • Language: Azerbaijani