FEEDBACK ON BUSINESS MARKETING Cover Image

ТИКИНТИ БИЗНЕСИНДЯ МАРКЕТИНГ ТЯДГИГАТЛАРЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
FEEDBACK ON BUSINESS MARKETING

Author(s): Ramni Abaiev
Subject(s): Business Economy / Management, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Financial Markets, Marketing / Advertising
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Son dönemlerde gayrı-menkul piyasasında pazarlama araştırmalarına geniş yer verilmektedir. Genel olarak inşaat sektöründe marketing araştırmaları sözkonusu piyasanın araştırılması ve rekabet ortamında ürünün piyasaya sunum koşullarını ele almaktadır. Bu faaliyetler rakip firmaların fiyat farklılaştırması politikalarının da değerlendirilmesini kapsamaktadır. Öte yandan inşaat şirketlerinin pazarlama araştırmalarını eksojen faktörler olarak ekonomik, siyasal, hukuki, sosyal, teknolojik etkenler de etkilemektedir. Bu kapsamda sözkonusu piyasada başarılı olmak üretim ve satış planlamasını piyasadaki konjoktürel değişikliklere uygun olarak şekillendirmeği ve bu alandaki araştırmaları gözardı etmemeği gerektirmektedir.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 4
  • Page Range: 49-53
  • Page Count: 5
  • Language: Russian