THEORETICAL INVESTIGATION OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT PROBLEMS Cover Image

ÖNDERLİK VE YÖNETİM SORUNLARININ TEORİK TAHLİLİ
THEORETICAL INVESTIGATION OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT PROBLEMS

Author(s): Ali Haciağa Dervişi
Subject(s): Business Economy / Management, Public Administration, Public Law, Labor relations, Social development, Management and complex organizations, Economic development, Environmental interactions, Political Essay, Sociology of Politics, Socio-Economic Research
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Makalede önderlik ve yönetimin teorik ve pratik sorunları tahlil ediliyor, önderlerin kiĢisel nitelik ve yetenekleri araĢtırılıyor. Örgütün etkin yönetimine, iĢ sürecinin etkin organizasyonu etkileyen faktörlere telif yaklaĢımı belirtilmektedir. Önderlik ve yönetim sorunu insanlık tarihinin en eski sorunlarındandır.Bu sorun farklı kıvançlarda bilhassa toplum, farklı insan toplulukları, kurumları daima düĢündürmüĢ ve sonuçta çeĢitli teorilerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Ġdari nesneyi ağırlaĢtırdıkca yönetim ve yönetim sorunları da artmıĢtır. Herhangi bir örgütün özel kadrosu onun verimli çalıĢmaları için temel etkendir. Onunla karĢılaĢtırıldığında örgütün finansal ve mali kaynakları ikincil özellik taĢıyor. Yönetim kadrosunun idarisi dendiğinde kadronun sıkıca biçimselleĢmesine ve çalıĢım sürecinde kadronun yeteneklerinden tam kullanıma yönelik kurumsal ve yönetim önlemlerinin toplusu anlaĢılmaktadır.

  • Issue Year: 3/2011
  • Issue No: 10
  • Page Range: 4-8
  • Page Count: 5
  • Language: Turkish