AZERBAIJAN OIL INDUSTRY AND ITS SECURITY ROLE Cover Image

AZƏRBAYCANIN TƏHLÜKƏSIZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ NEFT AMİLİNİN ROLU
AZERBAIJAN OIL INDUSTRY AND ITS SECURITY ROLE

Author(s): Turan MƏMMƏDOV
Subject(s): National Economy, Energy and Environmental Studies, Regional Geography, Economic policy, Political behavior, Political economy, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Environmental interactions, Sociology of Politics, Socio-Economic Research
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə Sosiologiya və Hüquq Ġnstitutunun aspirantı Enerji təhlükəsizliyi məsələsi son on ildə bir çox dövlətlərin xarici siyasətlərində xüsusi yer tutmağa baĢlamıĢdır. Ġstər enerji istehsalçıları, istərsə də istehlakçılar enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə çalıĢırlar. Belə ki, enerji istehsalçıları öz ölkələrində istehsal etdikləri enerji resurslarını alternativ yollarla dünya bazarlarına çatdırmağa, öz növbəsində enerji istehlak edən ölkələr isə bu resursları öz bazarlarına alternativ yollarla nəql etməyə çalıĢırlar. Göründüyü kimi, müasir dünyada enerji resurslarının nəqliyyatının Ģaxələndirilməsi əsas məsələyə çevrilmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Xarici ĠĢlər Nazirliyinin hesabatına görə,bu ölkənin xarici və təhlükəsizlik siyasətinin əsas geosiyasi təyinedici amilləri aĢağıdakı kimi müəyyən edilə bilər : 1.Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi; 2.Azərbaycanın enerji resursları; 3. Avropa ilə əlaqə və Avro-Atlantik strukturlara daha da geniĢ inteqrasiya etmək üçün güclü istək; 4. Ġslami irs türk ölkələri ilə mədəni yaxinliq və çoxtərəfli təsisatlarda yaxınlıq

  • Issue Year: 3/2011
  • Issue No: 11
  • Page Range: 83-87
  • Page Count: 5
  • Language: Azerbaijani