Paper Presented at the University of Sarajevo Discussion on Dr. Senadin Lavić's Lexicon of Sociological Term Cover Image

Izlaganje sa nauĉne rasprave Univerziteta u Sarajevu o Leksikonu socioloških pojmova autora prof. dr. Senadina Lavića
Paper Presented at the University of Sarajevo Discussion on Dr. Senadin Lavić's Lexicon of Sociological Term

Author(s): Abdel Alibegović
Subject(s): Review, Sociology
Published by: Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: David Foster Wallace, a koga citira Lars Svendsen u svojoj Filozofiji slobode, napisao je: „Istinski važna sloboda obuhvata paţnju i svijest i disciplinu i trud, i istinski važna sloboda obuhvata i sposobnost da se brinemo o drugima i žrtvujemo se za njih, i to iznova i iznova, na bezbroj banalnih, sitnih i neprijatnih naĉina svakoga dana” (Svendsen, 2013: 10).

  • Issue Year: LVII/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 215-217
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode