Apache Stasiek was in the circle and knew the streets ... "Warsaw ballad Yard as transgressive and alternative way of experiencing the inter-modernity Cover Image

Apaszem stasiek był w krąg znały go ulice...” Warszawska ballada podwórzowa jako transgresywny i alternatywny sposób doświadczania międzywojennej nowoczesności
Apache Stasiek was in the circle and knew the streets ... "Warsaw ballad Yard as transgressive and alternative way of experiencing the inter-modernity

Author(s): Konrad Sierzputowski
Subject(s): Social Sciences, Social Philosophy, Other Language Literature, Social development, Rural and urban sociology, Social Informatics, Sociology of Culture, Cultural Essay, Societal Essay
Published by: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Summary/Abstract: Marshall Berman swoją książkę Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu, rozpoczyna słowami: „Istnieje takie fundamentalne doświadczenie – doświadczenie czasu i przestrzeni, samego siebie i innych, możliwości i zagrożenie jakie niesie życie – które łączy miliony ludzi żyjących dziś na całym świecie. Będę nazywał to złożone doświadczenie «nowoczesnością»” (Berman, 2006,15). Nowoczesność rozumiana jako doświadczenie postępu i nieustannego wzrostu narodziła się w miastach, jednak nigdy nie była utożsamiana jedynie z rosnącym zadowoleniem społecznym. Jak słusznie zauważył Berman, wiązała się z ekscytacją potencjalnym zagrożeniem. W swojej książce Melodrama and Modernity: Early Sensational Cinema and its Context podkreśla to Ben Singer: „Narodziny wielkomiejskiej nowoczesności były zjawiskiem wzbudzającym grozę. Miasta zawsze były pełne ruchu, ale nigdy aż tak, jak tuż przed przełomem stuleci” (Singer, 2009, 143). Ośrodki miejskie stały się nasycone bodźcami bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ilość elementów dystrakcyjnych w wielkich ośrodkach przytłaczała. Jak można przypuszczać, nowoczesna podmiotowość musiała nauczyć się radzić sobie z dużą ilością atrakcji sensorycznych występujących jednocześnie.

  • Issue Year: 47/2016
  • Issue No: 01
  • Page Range: 88-101
  • Page Count: 14
  • Language: Polish