THE FLAWED EU ASYLUM SYSTEM - HUMAN RIGHTS TRUMPS POLICY Cover Image

НЕДОСТАТОЦИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА АЗИЛ ВО ЕУ – ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ИМ ПРКОСАТ НА ПОЛИТИКИТЕ
THE FLAWED EU ASYLUM SYSTEM - HUMAN RIGHTS TRUMPS POLICY

Author(s): Mila Isakovska
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум
Keywords: азил; Европска Унија; Човекови права; постапка за азил; Заеднички европски систем за азил

Summary/Abstract: Земјите-членки на ЕУ го воведоа Заедничкиот Европски Систем за Азил (Common European Asylum System-CEAS) како нивна долгорочна цел на Самитот во Тампере. Краткорочна цел беа општите стандарди за фер и ефикасна постапка за азил. Различните услови во кои се регулираат постапките за азил и третманот на азилантите, особено во Грција, придонесоа за потешкотии во одно с на реализирањето на оваа идеја. Ова беше демонстрирано преку случајот на МСС против Белгија и Грција (MSS v. Belgium and Greece), случајот на Елгафаџи, случајот на Н.С. против Државниот секретар за внатрешни работи (NS v. Secretary of State for the Home Department), итн. Европскиот суд на правдата и Европскиот суд за човекови права донесоа заклучок дека земјите мора да ги земат предвид условите во кои тие ги депортираат азилантите. Тие мора да проверат дали лицата кои бараат азил ќе имаат достапни правни лекови и третман кој не се квалификува како тортура, нечовечно или понижувачко постапување.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 17
  • Page Range: 65-82
  • Page Count: 18
  • Language: Macedonian
Toggle Accessibility Mode