THE RIGHT TO PRIVACY THROUGH THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Cover Image

ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТ НИЗ ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
THE RIGHT TO PRIVACY THROUGH THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Author(s): Marjana Popovska
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум
Keywords: Европски суд за Човекови права; ЕСЧП; право на приватност; ЕКЧП; Член 8

Summary/Abstract: Во денешно време правото на приватност претставува автономно право коешто прецизно e утврдено со членот 8 од Европската конвенција за човековите права. Поради тоа, овој труд претставува детално анализирање на правото на приватност низ практиката на Европскиот суд за човековите права, како и степенот на усогласеност на прописите за заштита на личните податоци во Република Македонија со европските правила и вредности. Со модерните технологии (Privacy Enhancing Technologies, PET) ќе се овозможи на креативен начин да се заштити навлегувањето во приватноста на граѓанинот и може да придонесе да се редуцира бројот на инциденти кои вклучуваат нарушување на правото на приватност и злоупотреба на личните податоци. Во таа насока, практичната примена на правото на приватност и заштита на личните податоци како релaтивно нов концепт во нашата земја претставува еден од предусловите за пристапување кон Европската Унија, како и еден од предусловите на демократското општетство.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 17
  • Page Range: 83-110
  • Page Count: 28
  • Language: Macedonian
Toggle Accessibility Mode