EFFECTIVE POLITICAL PARTICIPATION OF SMALLER ETHNICS GROUPS IN LOCAL GOVERNANCE IN MACEDONIA Cover Image

ЕФЕКТИВНО ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА ПОМАЛИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ВО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
EFFECTIVE POLITICAL PARTICIPATION OF SMALLER ETHNICS GROUPS IN LOCAL GOVERNANCE IN MACEDONIA

Author(s): Kumjana Novakova, Biljana Kotevska
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум
Keywords: ефективно политичко учество; помали етнички заедници; Македонија

Summary/Abstract: Ефективното политичко учество на (по)малите етнички групи во процесот на донесување одлуки во Македонија, како на централно (за прашања што директно ги засегаат), така и на локално ниво (општо во јавниот живот), е прашање од голем интерес и честа тема за дебата на меѓународните организации, локалните експерти/ки, граѓанските организации и научниците/чките и аналитичарите/ките. Овој труд, заснован на сеопфатно емпириско истражување, покрај прегледот на примената на правото на ефективно политичко учество на (по)малите етнички заедници во Македонија, нуди и препораки за зголемување на нивната вклученост како во процесите на донесување одлуки на локално ниво, така и во политичкиот и културен јавен живот.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 15
  • Page Range: 43-68
  • Page Count: 26
  • Language: Macedonian