‘’Qur’an and Science: A Hermeneutical Approach’’ Cover Image

KUR’AN I NAUKA: HERMENEUTIČKI PRISTUP
‘’Qur’an and Science: A Hermeneutical Approach’’

Author(s): Massimo Campanini
Subject(s): Islam studies, Hermeneutics
Published by: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Summary/Abstract: Moj cilj u ovom tekst sastoji se u procjenjivanju značenja kur’anskoga Teksta kao lingvističkog sistema sa njegovom vlastitom objektivnošću pozivanjem na interpretatora koji – kako je Gadamer rekao – na tekst gleda sa ‘pozitivnim predubjeđenjem’. Potpitanje je slijede¬će: Kako se pasaži Svetoga Teksta u odnosu na prirodne nauke ili kozmo¬loški poredak mogu čitati iz hermene-utičke tačke gledišta, više u filozofskom nego u historijskom, gramatičkom ili stilističkom smislu; debatni problemi književnog i umjetničkog karaktera te odnos između Kur’ana i nauke per se ovdje nisu uključeni. Članak zauzima stav da je hermeneutika kao filozofska nauka, a ne samo kao puki sistem kroz koji se derivira značenje iz nekog teksta, predodređena da postane ključna nauka u islamskim, a posebno u kur’anskim naukama.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 65
  • Page Range: 96-103
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian