Development strategies of Poland: analysis of the system, challenges, and recommendations Cover Image

Strategie rozwoju Polski: analiza systemu, wyzwania i rekomendacje
Development strategies of Poland: analysis of the system, challenges, and recommendations

Author(s): Marcin K. Zwierżdżyński
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, National Economy
Published by: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Keywords: development of Poland;development strategy;development policy;strategic management;public management;development policy management;state development;development challenges

Summary/Abstract: Celem artykułu jest wielopoziomowa analiza systemu strategicznego zarządzania polityką rozwoju w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoi, oraz rekomendacji w zakresie jego usprawnienia. Artykuł składa się z ośmiu części: wprowadzenia (zdefiniowanie systemu zarządzania polityką rozwoju i pojęcia strategii), rysu historycznego (formowanie się polityki rozwoju w Polsce po roku 1990), kontekstu instytucjonalnego (wskazanie na głównych aktorów polityki rozwoju w Polsce), podstaw prawnych (omówienie najważniejszych regulacji, na których opiera się polski system strategii rozwoju), dokumentów strategicznych (analiza najważniejszych wytycznych strategicznych oraz właściwych strategii rozwoju: ogólnopolskich i sektorowych) oraz instrumentów wdrożeniowych (głównie programów operacyjnych, wieloletnich i wojewódzkich). W przedostatniej części, poprzedzającej zakończenie, przedstawiono 10 wyzwań, przed jakimi stoi polski system zarządzania polityką rozwoju, wraz z rekomendacjami, które pozwolą na stawienie im czoła.

  • Issue Year: 6/2015
  • Issue No: 16
  • Page Range: 11-40
  • Page Count: 30
  • Language: Polish