- Cover Image

Tempo konwergencji cenowej w krajach Unii Europejskiej
-

Author(s): Aneta Dzik-Walczak
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy
Published by: Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: konwergencja cenowa; współczynnik zbieżności half-life; integracja; Unia Europejska

Summary/Abstract: W niniejszym badaniu podjęto tematykę konwergencji cenowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011. Na badany okres przypada czas szczególnie intensywnych działań ukierunkowanych na integrację Wspólnoty. Zgodnie z teorią ekonomii oczekuje się, że procesy te sprzyjają wyrównywaniu się cen i dążeniu w kierunku spełnienia prawa jednej ceny. W badaniu weryfikowano proces konwergencji cenowej typu sigma i beta. Uwzględniono podział dóbr na handlowe i niehandlowe. Wyróżniono kraje strefy euro oraz tak zwane stare i nowe kraje członkowskie w celu przeprowadzenia analizy porównawczej. W obliczu światowego kryzysu finansowego i kryzysu krajów Unii Europejskiej analizę przeprowadzono na odpowiednich podokresach. Zbadano również zróżnicowanie cen w Unii Europejskiej w odniesieniu do zróżnicowania na rynkach wewnątrzkrajowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z bazy Eurostat. Wykorzystano metody ekonometryczne dla danych panelowych, między innymi estymatory efektów stałych Praisa-Winstena, Uogólnionej Metody Najmniejszych Kwadratów Baltagi-Wu. Wskazano na proces beta konwergencji ze współczynnikiem zbieżności half-life zróżnicowanym dla poszczególnych grup krajów, od niespełna roku dla państw strefy euro do nieco ponad 3 lat dla 25 członków Wspólnoty. Szczególną wartość dodaną badania stanowi analiza tzw. naturalnego poziomu zróżnicowania cen.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 36
  • Page Range: 91-123
  • Page Count: 33
  • Language: Polish