Problems with the definition of a village, rural areas and the rural population. A multivariate overview Cover Image

Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie
Problems with the definition of a village, rural areas and the rural population. A multivariate overview

Author(s): Monika Stanny
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: countryside; rural areas; rural population; categories of research; wieś; obszar wiejski; ludność wiejska; kategorie badawcze

Summary/Abstract: erms such as “village”, “rural area”, and “rural people” are commonly used, categories used in research, however these are often ambiguous concepts poorly understood and defined. In this study, considerations will be taken as to what determines village problems and to determine what qualifies some areas as rural. It also specifically distinguishes and identifies the characteristics of the rural population within the population as a whole. Increasingly contemporary rural studies are conducted using a variety of social sciences and often refer to a need for a holistic recognition of rural issues. This multi-dimensional perspective becomes embedded in the review of problems addressed under these title categories. There are determined (in national scientific papers) three methods of interpretation: sociological, economic and geographical, and these are enriched with a topical, evolutionary, categorization of villages and rural areas. The last part of this work is for it to be complemented by a demographic sketch of the distinguishing characteristics of the rural population. Terminy, takie jak: „wieś”, „obszar wiejski” czy „ludność wiejska” należą do kategorii badawczych powszechnie używanych, ale jednocześnie są to pojęcia niejednoznacznie rozumiane i definiowane. W niniejszym opracowaniu podjęte zostaną rozważania nad tym, jakie problemy określają wieś, jakie warunki decydują o kwalifikacji jakiegoś obszaru jako wiejskiego, jakie cechy wyróżniają ludność wiejską jako specyficzny segment populacji. Z uwagi na fakt, że coraz częściej współczesne studia wiejskie stanowią kompozycję idei różnych nauk społecznych, a wręcz odwołują się do potrzeby holistycznego ujmowania problematyki wiejskiej, przegląd problemów związanych z definiowaniem tytułowych kategorii, zostanie osadzony w wielowymiarowej perspektywie. Określą ją trzy ścieżki interpretacyjne: socjologiczna, ekonomiczna i geograficzna, wzbogacone o wątek ewolucyjnego przeobrażania kategorii wsi i obszaru wiejskiego w krajowym dorobku naukowym. Ostatnia część opracowania uzupełniona zostanie o szkic demograficzny cech wyróżniających populację wiejską.

  • Issue Year: 162/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 123-138
  • Page Count: 16
  • Language: Polish