Internal migrations and their link to spatial diversification of rural socio-economic development Cover Image

Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi
Internal migrations and their link to spatial diversification of rural socio-economic development

Author(s): Andrzej Rosner
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: rural population; depopulating areas; rural areas with population increase; socioeconomic development; internal migrations; spatial mobility of population; zaludnienie wsi; obszary depopulacyjne; obszary wiejskie o przyrastającym zaludnieniu

Summary/Abstract: The balance of internal migration within Polish rural areas is close to zero, however an analysis of spatial differentiation of migration processes reveals an interesting trend. Certain areas show a permanents tendency and a predominance of migration outflow over inflow, while other areas prove a predominance of migration inflow over outflow. In this way internal migrations become a factor increasing the differentiation of the population in rural areas. Areas with an increased population density are a result of internal migrations. This process occurs within areas close to large and medium cities. Areas with decreasing population density are on the peripheries of urban networks. Two regions of Poland, at the same time can show the relatively small contribution to the inter migration processes. One of these is Wielkopolska (Greater Poland), which is characterized as having a relatively high level of development of non-rural functions in rural areas. The second one is the historical region once known as Galicia with its small farms and a fixed pattern of combining farm with non farming incomes (either as individuals or as members of a household). Saldo migracji wewnętrznych dla obszarów wiejskich w Polsce jest bliskie zeru, jednak analiza przestrzennego zróżnicowania procesów migracyjnych ujawnia, że część obszarów wiejskich wykazuje tendencje do stałej przewagi odpływu nad napływem, a część do przewagi napływu. W ten sposób migracje wewnętrzne stają się czynnikiem zwiększającym zróżnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich. Obszary zwiększające zaludnienie w rezultacie migracji wewnętrznych to regiony położone w pobliżu miast dużych i średniej wielkości, zmniejszają zaludnienie obszary położone peryferyjnie w relacji do sieci miejskiej. Jednocześnie dwa regiony kraju wykazują relatywnie mały udział w wewnętrznych procesach migracyjnych – Wielkopolska, charakteryzująca się stosunkowo zaawansowanym rozwojem funkcji pozarolniczych na wsi oraz region dawnej Galicji, o rozdrobnionym rolnictwie i utrwalonym wzorze łączenia dochodów z pracy w gospodarstwie i poza nim (przez członków jednego gospodarstwa rolnego, a często przez te same osoby).

  • Issue Year: 162/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 63-79
  • Page Count: 17
  • Language: Polish