The transformation of Polish rural areas since 1989 Cover Image

Transformacja polskich obszarów wiejskich od 1989 roku
The transformation of Polish rural areas since 1989

Author(s): Marek Kozak
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Poland; rural areas; development policies; structural petrification; Polska; obszary wiejskie; polityki rozwoju; petryfikacja strukturalna

Summary/Abstract: This article focuses on an analysis of factors that have influenced structural change in Polish agriculture since 1989. The Republic of Poland was the only CEE country, pre-1989, which had 70% of its agricultural land in private hands. This turned out not to be a development asset as there were mostly small subsistence farms (ca 70%) at the core of Polish agriculture. This resulted in much of the rural area (except for that located in the vicinity of cities or renowned tourist centres) being dependant, to a large extent on both low-productive agriculture and agricultural policies. Now, after almost 25 years of transformation, structural change in agriculture (and rural areas) is slowing down as a result of EU Common Agricultural and National policies. The agrarian structure, dominated by subsistence farms, remains stable (average farm size below 10 hectares, in some South-Eastern regions NUTS 2 below 5 hectares). As a result rural areas are still in need of a deep restructuring and a modernization of economic structures. Artykuł ten koncentruje się na czynnikach mających wpływ na zmianę strukturalną polskiego rolnictwa od 1989 roku. Polska była jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym przed 1989 rokiem 70% ziemi rolnej było w prywatnych rękach. To nie okazało się czynnikiem prorozwojowym, ponieważ większość z tych gospodarstw (około 70%) produkuje wyłącznie na samozaopatrzenie. W rezultacie znaczne obszary wiejskie (oprócz położonych w pobliżu miast lub uznanych centrów turystycznych) są zależne od nisko produktywnego rolnictwa i wsparcia polityki rolnej. Dziś, po prawie 25 latach transformacji, zmiany strukturalne w rolnictwie (i na wsi) spowalniają wskutek oddziaływania wspólnej i krajowej polityki rolnej. Struktura agrarna, zdominowana przez farmy produkujące na samozaopatrzenie, nie ulega zmianie (średnia wielkość gospodarstwa poniżej 10 hektarów, w niektórych województwach południowo-wschodnich poniżej 5 hektarów). W efekcie obszary wiejskie nadal potrzebują daleko idącej restrukturyzacji i modernizacji struktur gospodarczych.

  • Issue Year: 162/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 155-168
  • Page Count: 14
  • Language: English