The Origin (Genesis) of The Morality Cover Image

Потеклото (генезата) на моралот
The Origin (Genesis) of The Morality

Author(s): Jasmina Mojsieva Guševa
Subject(s): Literary Texts
Published by: Блесок

Summary/Abstract: Моралот како етичка вредност е поврзан со категориите на алтруистично и егоистично однесување. Внатрешната етика на секоја индивидуа зависи од нејзиниот филозофски поглед на светот и животот. Па од тука и функцијата на моралните идеи од различни проучувачи во одделни временски и општествени услови поинаку е толкувана. Ќе започнеме со излагањето на две познати дијаметрално спротивни теории за настанувањето на алтруистичкото однесување.

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 16
  • Page Count: 6
  • Language: Macedonian