ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: CHARACTERISTIC FEATURES AND CURRICULUM PLANNING STEPS Cover Image

ANGLŲ KALBA SPECIALIEMS TIKSLAMS: BŪDINGI BRUOŽAI IR CURRICULUM PLANAVIMO ŽINGSNIAI
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: CHARACTERISTIC FEATURES AND CURRICULUM PLANNING STEPS

Author(s): Anastasiia Belyaeva
Subject(s): Language and Literature Studies, Baltic Languages
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: English for Specific Purposes; English for Professional Purposes; English for Occupational Purposes; English for Academic Purposes; Curriculum, needs analysis; Anglų kalba specialiems tikslams;Anglų kalba;

Summary/Abstract: Knowledge of a foreign language opens new prospects of mobility and collaboration for professionals in the modern world. Education authorities recognize the increased role that foreign languages, especially English, play in the professional development of future specialists and try to introduce this subject at tertiary level. Such courses are aimed at preparing students to effectively communicate in English in their work settings. However, many university students do not have work experience in their field of specialization, or they do not know what language skills they might need in their future work. Thus, the choice of course content and teaching methods depends on the instructor who seldom has clearly defined national guidelines to rely on. The study focuses on characteristics of English for Specific Purposes (ESP). The research outlines the approaches to ESP curriculum development and planning. The paper outlines the prerequisites and methods of analysing learners’ expectations and goals. The study determines what components of course content help to align aims, form, and conditions of educational activities with the students’ future professional roles. The research sets to analyze ESP students’ goals and expectations employing qualitative and quantitative techniques. Užsienio kalbų mokėjimas šiuolaikiniame pasaulyje atveria naujas specialistų mobilumo ir bendradarbiavimo galimybes. Ugdymo srities ekspertai pripažįsta, kad sustiprėjęs užsienio kalbų, ypač anglų kalbos, vaidmuo yra itin svarbus ateities specialistų profesinio tobulėjimo srityje ir stengiasi įdiegti šį dalyką aukštojo mokslo studijų programose. Tokių dalykų tikslas – parengti studentus efektyviai komunikacijai anglų kalba jų darbo aplinkoje. Vis dėlto daugelis universitetų studentų neturi darbo patirties savo specialybės srityje arba nežino, kokių kalbinių įgūdžių jiems gali prireikti ateityje profesinėje veikloje. Taigi dalyko turinio ir mokymo metodų parinkimas priklauso nuo dėstytojo, kuris dažnai neturi aiškiai apibrėžtų valstybinių gairių. Šiame tyrime pateikiami anglų kalbos specialiems tikslams (ESP) bruožai, nagrinėjami ESP mokymo planų kūrimo aspektai, metodai ir reikalavimai besimokančiųjų lūkesčių ir tikslų analizei. Tyrimo procese nustatyta, kokie kurso turinio komponentai leistų suvienodinti ugdymo veiklų tikslus, formas ir sąlygas su studentų profesiniais vaidmenimis ateityje. ESP studentų tikslai ir lūkesčiai analizuojami panaudojant kokybinį ir kiekybinį tyrimo metodus.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 7
  • Page Range: 73-91
  • Page Count: 19
  • Language: English