CONTEMPORARY TRENDS IN SCIENCE OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA Cover Image

САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У НАУЦИ КРИВИЧНОГ ПРАВА И КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО СРБИЈЕ
CONTEMPORARY TRENDS IN SCIENCE OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Author(s): Dragana Kolarić, Zoran Stojanović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: савремене тенденције; интернационализација; кривичноправни експанзионизам; Нацрт ЗИД КЗ; кривично законодавство

Summary/Abstract: Расправа о новим тенденцијама у савременој науци кривичног права у први план ставља неколико питања. Прво је питање глобализације која води и интернационализацији кривичног права. Друго питање, блиско повезано са првим, јесте проблем кривичноправног експанзионизма јер савремени кривични законодавац све више шири простор у коме интервенише улазећи тако и у зону у којој нема оправдања за кривичноправну интервенцију што ће у блиској будућности довести до кризе легитимитета кривичног законодавства. Стога се у раду у контексту могућих начина коришћења кривичноправне репресије као средства за сузбијање криминалитета анализира и критички преиспитује кривичноправни експанзионизам који је постао доминантна тенденција у већини европских кривичних законодавстава. Констатује се да је он данас дошао до изражаја и у српском кривичном законодавству. Најзад,у овом раду се анализирају и преиспитују решења из Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика, с обзиром на то да се у Србији очекује његово усвајање.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 111-136
  • Page Count: 26