Damages Inflicted on Poland by the Germans During the Second World War Cover Image
  • Price 4.50 €

Szkody wyrządzone Polsce przez Niemcy podczas II wojny światowej
Damages Inflicted on Poland by the Germans During the Second World War

Author(s): Mateusz Gniazdowski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Bilans strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej pozostaje skomplikowanym wyzwaniem badawczym. Mimo ogromnego wysiłku, włożonego w dociekania i dokumentację szkód, brak jest przekonujących, całościowych szacunków i nie istnieje centralna baza danych strat osobowych. W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na tego typu informacje. Przystąpienie do Unii Europejskiej wzmocniło w Polsce oczekiwania, że sprawy historyczne w stosunkach z Niemcami zostaną definitywnie zamknięte. Choć po 1989 r. nastąpił ogromny postęp w procesie pojednania, kwestie historyczne nadal komplikują stosunki polsko-niemieckie. Uwarunkowania polityczne sprzyjają więc rozwijaniu prac naukowo-badawczych, które powinny zostać wykonane niezależnie od stanu relacji polsko-niemieckich. Dotychczasowe próby bilansowania w sposób przekonujący dowodzą, że Polska poniosła podczas II wojny światowej straty proporcjonalnie największe spośród państw koalicji antyhitlerowskiej. Zarys historii dociekań i szacunków szkód może być przydatny do kompleksowego ustalenia stanu badań nad tytułowym zagadnieniem oraz scalania i systematyzacji dotychczas zebranych danych cząstkowych.

  • Issue Year: 34/2006
  • Issue No: 6
  • Page Range: 13-45
  • Page Count: 33
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode