THE CAPACITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT TO PREVENTIVE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT Cover Image

КАПАЦИТЕТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПРЕВЕНТИВНОЈ ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
THE CAPACITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT TO PREVENTIVE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

Author(s): Željko Nikač, Dejan M. Bošković
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: локална самоуправа; капацитет; животна средина; угрожавање; надлежност; превентивна заштита; еколошки закони

Summary/Abstract: Локална самоуправа мора бити оспособљена за превентивну заштиту животне средине, јер се угрожавање животне средине управо и дешава на њеној територији, без обзира да ли последице наступају у локалним, националним или глобалним размерама. Предмет рада обухвата сагледавање и разматрање надлежности локалне самоуправе у превентивној заштити животне средине и у анализи њене оспособљености за спровођење у пракси законских превентивних норми у овој области. Циљ овог рада јесте анализа капацитета локалне самоуправе за спровођење законских одредби у превентивној заштити животне средине и оцена потребе јачања капацитета локалне самоуправе. Да би се дошло до релевантних сазнања, методолошки приступ је усмерен у два правца. Први, који се заснива на анализи најбитнијих законских прописа који одређују надлежност јединица локалне самоуправе у превентивној заштити животне средине. Други правац се односи на истраживање капацитета јединица локалне самоуправе да преко својих органа ефикасно спроводе законске превентивне норме о заштити животне средине. Овај приступ се заснива на анализи, компарацији и оцени одговарајућих делова текстa у појединим стратешким документима и у годишњим извештајима о стању животне средине, као и у коришћењу других релевантних извора.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 239-254
  • Page Count: 16