Social Psychology. The Pitfalls of Engagement in Poland and Worldwide Cover Image

Psychologia społeczna. W pułapkach zaangażowania: Polska i świat
Social Psychology. The Pitfalls of Engagement in Poland and Worldwide

Author(s): Michał Bilewicz, Mateusz Olechowski
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: psychologia społeczna; zaangażowanie społeczne; zniekształcenia poznawcze; polska transformacja ustrojowa; redukcja uprzedzeń; social psychology; social engagement; cognitive biases; Polish systemic transition; prejudice reduction

Summary/Abstract: In this article we analyze the ideological involvement of social psychology in Poland and worldwide in the context of social engagement of social sciences. We present examples from contemporary psychology of intergroup relations and Polish studies about systemic transition – written by leading Polish social psychologists – in order to show the extent of social embeddedness of psychological research and knowledge production. We argue that there is not enough awareness of these facts in the research and works of social psychologists. Psychological theories of motivated social cognition, attributional biases and intergroup relations are used to analyze this conduct of social psychologist. Lastly, we describe recent positive changes, leading to a paradigm shift in social psychology towards a more critical and socially aware science. Abstrakt Niniejszy artykuł stanowi analizę ideologicznego uwikłania światowej i polskiej psychologii społecznej w kontekście zaangażowania społecznego nauki. Autorzy używają przykładów zaczerpniętych ze światowej psychologii stosunków międzygrupowych oraz prac wiodących polskich psychologów społecznych dotyczących transformacji ustrojowej, aby pokazać społeczne uwikłania badań psychologicznych i wytwarzania wiedzy naukowej. Są to fakty niezbyt uświadomione w praktyce badawczej i twórczości naukowej psychologów. Do analizy tych praktyk zastosowane zostają koncepcje psychologiczne z obszaru umotywowanego poznania, teorii atrybucji oraz stosunków międzygrupowych. Artykuł kończy się opisem niedawnych pozytywnych zmian prowadzących do przeobrażania się dominującego paradygmatu psychologii społecznej w stronę bardziej krytyczną i wrażliwą społecznie.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 6
  • Page Range: 159-176
  • Page Count: 18
  • Language: Polish