THE DEFENCE OF MACEDONIA IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL LAW Cover Image

ОДБРАНАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО СВЕТЛИНАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО
THE DEFENCE OF MACEDONIA IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL LAW

Author(s): Biljana Vankovska
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: НИО »Студентски збор«
Keywords: /

Summary/Abstract: Врз основа на индивидуалното право на самоодбрана, секоја држава воспоставува и организира сопствен одбранбен систем, соодветен на нејзините потреби и можности. Но, од фактот што државата е и членка на меѓународната заедница, произлегува обврската за почитување на нормите на меѓународната право. Во таа смисла, во трудат се прави обид за осветлување на меѓународно-правните основи на системот на одбрана на Република Македонија. И покрај општиот заклучок дека при неговото нормативно-правно конституирање, главно, се почитувани принципите и правилата на меѓународната право, сепак се укажува и на одредени пропусти и недостатоци. Комплементарноста на македонскиот одбранбен систем со универзалниот систем на колективна безбедност зависи од отстранувањето на посочените недостатоци.

  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 11
  • Page Range: 61-68
  • Page Count: 8
  • Language: Macedonian