The crisis of the state and Islamic moral restoration of society and politics Cover Image

Kriza države i islamsko-moralna restauracija društva i politike
The crisis of the state and Islamic moral restoration of society and politics

Author(s): Esad Zgodić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Budući jedan od obrazovanih i učenih Bošnjaka i Muhamed Prozorac suočava se sa dubokom krizom Osmanske države kako u aspektu njene imeprijaIne moći, tako i u aspektu krize njenih unutarnjih duhovno-moralnih i islamsko-aksioloških temelja. Kao svoj odgovor na tu sveobuhvatnu krizu piše djelo "Uputstvo o uređenju države na osnovu Islama". Po uobičajenim standardima koji važe za svrhe ove vrste političkih tekstova - poslanica, i Muhamed Prozorac preokupiran je praktičnim pretenzijama: on želi da djelo bude "sredstvo pobjede nad svim neprijateljima i od pomoći vladarima i zapovjednicima, uputstvo onom koji teži pravom putu i pomoć siromašnima i slabima.

  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 05
  • Page Range: 119-132
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian