Changes in municipal waste management at the local level - Szadek commune example Cover Image

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi na szczeblu lokalnym - przykład gminy Szadek
Changes in municipal waste management at the local level - Szadek commune example

Author(s): Jacek Nalewajko
Subject(s): Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Szadek; waste management
  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 03
  • Page Range: 97-110
  • Page Count: 14
  • Language: Polish