The effect of the football phenomenon on the culture of contemporary Polish countryside Cover Image

Wpływ zjawiska „futbolizacji” na kulturę współczesnej wsi polskiej
The effect of the football phenomenon on the culture of contemporary Polish countryside

Author(s): Krzysztof Burdyka, Konrad Burdyka
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: supporting football clubs; rural areas; football; local community; sports club; kibicowanie; kultura; wieś; futbol; społeczność lokalna; klub sportowy

Summary/Abstract: Sport became popularized in the rural areas of Poland in the second half of the twentieth century, and at same time it spread the innovation of an essentially urban provenance, often contrary to the traditional peasant way of life. The recent, dynamically developed and very regular activity of amateur football clubs and the development of the electronic medias have contributed to the expansion of a rural football culture. This article attempts to provide an overall description of the inherent component of this culture – the phenomenon of supporting football clubs. The axis of reflection is the analysis of the relationships of fans and their football clubs and local communities as well as a manifestation of sports fans’ activity in the realities of small, rural communities. Based on materials collected in the course of many-year research on football clubs in central Poland, the authors try to indicate the place of the new, globalized elements of a football culture have in the socio-cultural space of the rural areas of Poland. They also want to answer the question about the possible impact of football on the development of local communities under free market conditions and to determine the likely direction of further transformations in the phenomenon of supporting football clubs in rural areas. Sport upowszechnił się na polskich obszarach rustykalnych w drugiej połowie XX wieku, pełnił przy tym funkcję adaptatora innowacji o zasadniczo miejskiej proweniencji, często sprzecznych z tradycyjnym, chłopskim stylem życia. Dynamicznie rozwijana w ostatnim czasie i niezwykle regularna działalność amatorskich klubów piłkarskich oraz rozwój mediów elektronicznych przyczyniły się do ekspansji na obszarach wiejskich kultury „futbolowej”. Artykuł jest próbą ogólnej deskrypcji immanentnego składnika tej kultury tj. zjawiska kibicowania. Osią rozważań jest analiza związków fanów z klubem piłkarskim i społecznością lokalną oraz przejawów kibicowskiej aktywności w realiach małych, wiejskich wspólnot. Autorzy, opierając się na materiałach zebranych w toku wieloletnich badań klubów piłkarskich w centralnej Polsce, próbują wskazać miejsce nowych, zglobalizowanych elementów kultury futbolowej w społeczno-kulturowej przestrzeni polskiej wsi. Chcą również odpowiedzieć na pytanie o możliwy wpływ futbolizacji na rozwój społeczności lokalnych w warunkach wolnego rynku oraz określić prawdopodobny kierunek dalszych przeobrażeń zjawiska kibicowania na wsi.

  • Issue Year: 165/2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 131-144
  • Page Count: 14
  • Language: Polish