Two Schools of Democracy. Civil Education And School Self-government Cover Image

Dve školy demokracie. Občianske vzdelávanie a školská samospráva
Two Schools of Democracy. Civil Education And School Self-government

Author(s): Anna Mravcová
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra politológie

Summary/Abstract: S nastolením demokracie získala po roku 1989 občianska participácia pre slovenských občanov nové rozmery. Do popredia sa dostali nové, reálne možnosti ovplyvňovať spoločensko-politickú situáciu. Ľudia, ktorí zažili predošlý režim, sa dokázali primerane nadchnúť pre nové možnosti a aj ich relevantne začať využívať. Avšak nová generácia, ktorá nie je poznačená nedemokratickým režimom, nepozná obmedzenia a nutnosť občianskej pasivity, si nedokáže uvedomovať ani dôležitosť a vymoženosti demokratic- kého občianstva a nevidí potrebu politickej participácie v právnom štáte. Preto je potrebné o to viac klásť dôraz na dôležitosť výchovy k demokratickému občianstvu, a to tými najefektívnejšími prostriedkami. Na to, aby však bolo možné uskutočňovať v systéme vzdelávania pozitívne zmeny, je v prvom rade nutné poznať aktuálnu situáciu a jej negatíva. Práve tu vidíme najvýznamnejší prínos recenzovanej publikácie, nakoľko prezentuje výsledky viacerých sociologických prieskumov, vykonaných v rozmedzí niekoľkých rokov. Zároveň konfrontuje predkladané poznatky srealitou úrovne výchovy slovenskej mládeže k demokratickému občianstvu a jej schopnosti reálne aplikovať svoje vedomostí v praxi.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 152-155
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak