MOBING IN LABOUR LEGISLATION OF REPUBLIC OF MACEDONIA VS. THE REGULATION OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES Cover Image

МОБИНГОТ ВО ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НАСПРОТИ РЕГУЛАТИВАТА НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЕУ
MOBING IN LABOUR LEGISLATION OF REPUBLIC OF MACEDONIA VS. THE REGULATION OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

Author(s): Bilyana Todorova
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум
Keywords: мобинг; трудово право; Македонија; Европска Унија; хармонизација

Summary/Abstract: Заканите, омаловажувањата и навредите во односите меѓу работник и работодавач и меѓу работници колеги не се новина, но новина е нивното нормативно уредување во одделни земји. Психичките притисоци, понижувањата и злоставувањата, малтретирањето на работниците, кои предизвикуваат сериозните нарушувања на психичкото и физичкото здравје на работниците, го карактеризираат таканаречениот мобинг кој е одамна познат во работните средини во многу земји. И Република Македонија не е исклучок од светската појава на се помасовното малтретирање на вработените. Неспорен е фактот дека мобингот негативно влијае како на работникот така и на работните задачи што тој ги извршува на неговото работно место, понекогаш доведувајќи ја во прашање и неговата здравствена состојба.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 16
  • Page Range: 123-133
  • Page Count: 11
  • Language: Macedonian