Kognitywne uwarunkowania procesu komunikacji werbalnej. Analiza ramek kognitywnych na przykładzie wybranych debat politycznych Cover Image

Kognitywne uwarunkowania procesu komunikacji werbalnej. Analiza ramek kognitywnych na przykładzie wybranych debat politycznych
Kognitywne uwarunkowania procesu komunikacji werbalnej. Analiza ramek kognitywnych na przykładzie wybranych debat politycznych

Author(s): Anna Kuzio
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: kognitywistyka; komunikacja społeczna; język; psychologia poznawcza; logika; filozofia; neurobiologia; humanistyka

Summary/Abstract: Kognitywiści od wielu lat twierdzą, iż jednym z elementów wpływających na formowanie sensu w procesie postrzegania świata są tzw. ramy poznawcze, które z kolei wpływają na kształtowanie naszego zachowania w połączeniu z nowo uzyskanymi informacjami [Bogdan 1994; Hutchinson 2007; Rizzello 2003]. Jako przykład można tu wymienić kształtowanie naszych skojarzeń poprzez ramy poznawcze w stosunku do systemu edukacji, systemu opieki zdrowotnej, a także ustroju politycznego. Jak można zauważyć, wcześniej wspomniane sfery życia opierają się także na założeniach kulturowych, które stanowią integralną część ram poznawczych. Jedną z trudności w rozumieniu pojęcia ram poznawczych stanowi to, iż nie można ich zmierzyć samoistnie [Haselager 1997, s. 165]. Rezultatem tego jest brak odpowiedniej metodologii w obrębie badań nad kognitywnymi ramami poznawczymi, która pomogłaby w oszacowaniu wpływu, jaki wywierają ramy na różne społeczne aspekty życia. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie nowego podejścia do formalnej analizy jakościowej problemu. W artykule zostanie także ukazany socjalny wymiar ram poznawczych i ich wpływ na kształtowanie retoryki politycznej oraz model klasyczny postrzegania ram stworzony przez Ervinga Goffmana [1974], a także bardziej aktualne spojrzenia na ten problem zaproponowane przez George’a Lakoffa [2004]. Uwzględniona zostanie metodologia badań zaproponowana przez Jana Mohra i Vincenta Duquenne’a [1997], która będzie wykorzystana do analizy fenomenu ramki w odniesieniu do określenia warunków i wyjaśnienia procesu polaryzacji politycznej debat w Stanach Zjednoczonych, co ma stanowić nową perspektywę postrzegania konfliktu między liberalnym a konserwatywnym systemem wartości

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 85-91
  • Page Count: 7
  • Language: Polish